Wspieranie rodziny

Wspieranie rodziny

W dniu 1 stycznia 2012r. weszła w życie  Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i  pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013, poz.135 ze zm), uchwalona dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych i dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju. 

 

 Wspieranie rodziny jest zadaniem samorządu gminnego i polega w szczególności na:

1.    Analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie
2.     Wzmocnieniu roli i funkcji rodziny
3.     Rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
4.     Podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
5.     Pomocy w integracji rodziny,
6.     Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
7.     Dążeniu do reintegracji rodziny

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:     

1.     Pracy z rodziną tj:
·       konsultacji i poradnictwa specjalistycznego
·       terapii i mediacji
·       usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych
·       pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego
·       organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.
·      skierowaniu do rodziny Asystenta Rodziny 

  2.   Pomocy w opiece i wychowaniu dziecka polegającej na :

·        skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego
·        wspieraniu rodziny przeżywającej trudności pomocą Rodziny Wspierającej 

Realizatorem zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w Gminie Kochanowice  jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach  przy ulicy Lublinieckiej