Świetlica

Uprzejmie informujemy, że począwszy od miesiąca stycznia 2016 r. działalność Świetlicy Środowiskowej „STOKROTKA” w Kochcicach zostaje zawieszona.

********************

Świetlica środoZrzut ekranu 2015-12-17 o 10.01.52wiskowa „Stokrotka” jest jednostką funkcjonującą    w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach, mieści się w Kochcicach przy ulicy XX-lecia 25a. Świetlica jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od  14.00- 18.00.  Korzystanie ze świadczeń świetlicy jest dobrowolne i nieodpłatne.

Świetlica jest placówką  o charakterze opiekuńczym, przeznaczoną dla dzieci w wieku od 7 do ukończenia 18 roku życia.

Pierwszeństwo w przyjęciu do placówki mają dzieci z zachowaniami problemowymi, z objawami nieprzystosowania społecznego, pochodzącymi z rodzin o zaburzonej więzi emocjonalnej, z rodzin dysfunkcyjnych, z problemem alkoholowym,    z rodziny żyjących w ubóstwie.

Przyjęcie dziecka do świetlicy odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów .

Celem świetlicy, stosownie do funkcji i potrzeb jest:

– zapewnienie opieki wychowawczej,
– pomoc w nauce,
– integracja grupy,
– zapewnienie jednego posiłku dziennie,
– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
– organizowanie czasu wolnego,
– profilaktyka.

Do zadań świetlicy należy:

– wspieranie rodzin  w sprawowaniu jej podstawowych funkcji opiekuńczo- wychowawczych,
– współdziałanie z wychowankami, ich rodzinami oraz odpowiednimi organami  i instytucjami w celu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży,
– pomoc w kryzysach szkolny, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
– udostępnienie wychowankom urządzeń niezbędnych do realizacji zadań.

Zadania świetlicy realizowane są poprzez codzienne zajęcia grupowe i indywidualne zgodnie z miesięcznym planem pracy.

Jeśli chcesz przyjemnie spędzić czas wolny, porozmawiać z kolegami, uczestniczyć w różnych zajęciach, w spokoju odrobić lekcje, zasięgnąć porady… przyjdź do nas!

Zrzut ekranu 2015-12-17 o 10.01.58

                                               Z A P R A S Z A