Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W dniu 8 kwietnia 2016r. w Kochanowicach odbyło się zorganizowane przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szkolenie dotyczące problemu „Przemocy wobec dzieci”. Szkolenie prowadził Pan Roman Bartosik z Ośrodka Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” w Krakowie.
Wzięły w nim udział osoby zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach, funkcjonariusz Policji, pedagodzy szkolni oraz kilkunastu nauczycieli ze szkół w Kochanowicach, Kochcicach i Lubecku wraz z Dyrekcją. Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy uczestników na temat interwencji wobec dziecka doznającego przemocy domowej, metod diagnozowania w/w problemu, przyczyn jego występowania i czynników ryzyka. Omówiona została również procedura „Niebieskie Karty”- głównie w odniesieniu do przedstawicieli oświaty.