Warsztaty kulinarne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach informuje, iż w dniu 14 grudnia 2016 roku w godzinach od 10.00 do 12.00 w Gminnym Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach przeprowadzone zostaną warsztaty kulinarne w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  w ramach środków towarzyszących w Podprogramie 2016. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie GOPS w Kochanowicach ul. Lubliniecka 7 lub telefonicznie pod numerem 34-3533-427.   Kierownik GOPS w Kochanowicach

Konkurs na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kochanowicach

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze oferowane stanowisko pracy:                                      referent wymiar czasu pracy:                                                    1 etat data ogłoszenia naboru:                                               25.11.2016 r. termin składania dokumentów:                                     15.12.2016 r. Wymagania dotyczące zatrudnienia w załączniku poniżej. Konkurs na stanowisko urzędnicze Konkurs na stanowisko urzędnicze

Informacja na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016

I N F O R M A C J A            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach od października 2016r. rozpocznie realizację pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.  Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771,00 zł  dla osoby w rodzinie. Czytaj dalej …

Informacja dotycząca nowego okresu zasiłkowego 2016/2017 dla świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że z  dniem: 30 września 2016 roku kończy się okres na jaki zostały przyznane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 31 października 2016 roku kończy się okres na jaki zostały przyznane zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków, w okresie zasiłkowym 2015/2016. Aktualnie trwa  przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku oraz o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres zasiłkowy 2016/2017. Od nowego okresu zasiłkowego tj. od dnia 1 listopada 2016 wzrastają kwoty zasiłku rodzinnego oraz niektóre dodatki: wysokość zasiłku rodzinnego wynosić będzie miesięcznie: 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia Czytaj dalej …

KOPERTA ŻYCIA

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Kochanowice,   pragnę zaprosić Państwa do udziału w  akcji społecznej „KOPERTA ŻYCIA” Na terenie województwa śląskiego  kampanię promującą „Kopertę Życia” wspólnie prowadzą Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Pełnomocnik Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.  W  trosce o   bezpieczeństwo  mieszkańców również my podjęliśmy akcję  „Koperta Życia”.  Do przyłączenia się do powyższej akcji wszystkich  Państwa gorąco zachęcam. W sposób szczególny jest ona skierowana do osób przewlekle chorych, starszych    i samotnych. Polega na umieszczeniu najważniejszych informacji o stanie zdrowia,  przyjmowanych lekach w specjalnie oznaczonej kopercie, która będzie dostępna dla lekarza lub służb ratunkowych. „Koperta Życia” to zestaw składający Czytaj dalej …

Zaproszenie do projektu

Śląskie Centrum Aktywizacji Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych i znalezieniem zatrudnienia zapraszamy do udziału w projekcie „Śląskie Centrum Aktywizacji”. Projekt skierowany jest do: Osób powyżej 29 roku życia Bezrobotnych bądź biernych zawodowo O niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie najwyżej średnie) Zamieszkałych na terenie województwa śląskiego. Punkty premiujące otrzymują osoby: powyżej 50 roku życia – weryfikowany na podstawie numeru PESEL, z orzeczeniem o niepełnosprawności – weryfikowane na podstawie oświadczenia Uczestnika o niepełnosprawności oraz orzeczenia, aktualnego na dzień podpisania Umowy (do wglądu koordynatora projektu). W ramach projektu oferujemy: Płatny 5-miesięczny staż zawodowy (stypendium 1185zł miesięcznie netto), Pomoc w planowaniu kariery i znalezieniu pracy, Czytaj dalej …

Nabór Lokalnej Organizacji Partnerskiej do realizacji programu Operacyjnego pomocy Żywnościowej 2014-2020 w Podprogramie 2016

  OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (PO PŻ) 2014-2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM REALIZOWANEGO W PODPROGRAMIE 2016   Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) zainteresowanej realizacją na terenie Gminy Kochanowice działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 Podmioty uprawnione do udziału w naborze: Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Gminy Kochanowice. Cel partnerstwa: Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Kochanowice pomocy żywnościowej w okresie: sierpień 2016 – czerwiec 2017. WymaganiawobecPartnera: Podmioty chcące realizować działania Czytaj dalej …

Realizacja wypłat świadczenia Rodzina 500+

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi stanu realizacji wniosków o ustalenie świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+”, informujemy, że do dnia 6 czerwca 2016 r. zostało złożonych 455 wniosków o ustalenia praw do świadczenia wychowawczego, z tego  328 wniosków złożono do 20 kwietnia 2016 r. Do tej pory  wydano 221 decyzji i wypłacono 736 świadczeń na łączną kwotę 368.000 zł. Wnioski są rozpatrywane według kolejności składania a wypłaty realizowane są od razu po wydaniu decyzji. Wszystkie osoby dla których została wydana decyzja są informowane telefonicznie o terminie wypłaty pierwszego świadczenia. W miesiącu czerwcu przewidujemy, następujące terminy wypłat: – 10 czerwiec Czytaj dalej …