Informacja dotycząca realizacji pomocy żywnościowej w ramach POPŻ na lata 2014-2020

I N F O R M A C J A

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach od września 2017r. rozpocznie realizację pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.  Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 268,00 dla osoby samotnie gospodarującej i             1 028,00 zł  dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane pomocą w formie artykułów żywnościowych proszone są
o zgłaszanie się do pracowników GOPS- u w Kochanowicach w celu kwalifikowania
do udziału w programie.

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach

  1. Lubliniecka 7

IX/2017  w dniach 25, 27

XI/2017  w dniach 13, 15, 20, 22, 27, 29

II/2018

III/2018

IV/2018

Dni wydawania żywności w roku 2018 zostaną podane w późniejszym terminie.

Żywność wydawana będzie w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 10.00
do 14.00

 

Informacja dotycząca realizacji POPŻ na lata 2014 -2020