Przypomina się że nadszedł czas składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach przypomina o terminach składania wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz o świadczenie wychowawcze 500+ na okres zasiłkowy 2017/2018

Od 1 sierpnia 2017 roku można będzie już składać wnioski na świadczenie wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny.

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia są do nabycia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kochanowicach, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30.

Wnioski można również pobierać i składać w Punkcie Terenowym GOPS-u w Kochcicach, który czynny jest dwa razy w tygodniu tj.:

– wtorek od godz. 11.30 do 15.00,

– czwartek od godz. 8.00 do 12.00.

O wszystkie świadczenia można się ubiegać również drogą elektroniczną poprzez ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany.

Kryterium dochodowe od którego zależy przyznanie świadczeń nie ulegnie zmianie
i wynosi:

– dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze 500+ na pierwsze dziecko 800,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1200,00 zł, na osobę w rodzinie;

– dla osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego 725,00 zł, na osobę
w rodzinie;

– dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego oraz specjalny zasiłek opiekuńczy 674,00 zł, lub 764,00 , gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Okres świadczeniowy w przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego trwa od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada 2017 roku i trwa do 31 października 2018 roku.

Gdy wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ i o świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami zostanie złożony do dnia 31 sierpnia 2017 roku ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz z funduszu alimentacyjnego jak i wypłata tych świadczeń przysługująca za miesiąc październik 2017 r. nastąpi do dnia 31 października 2017 r. W sytuacji gdy wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz ich wypłata za miesiąc październik i listopad 2017 r. nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.

 

W przypadku wniosków złożonych:

– w październiku 2017 r., przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za październik, listopad i grudzień 2017 r. nastąpi do 31 grudnia 2017 r.,

– w listopadzie 2017 r., ustalenie prawa do tych świadczeń następuje od miesiąca złożenia wniosku czyli od listopada 2017 r. (bez nadpłaty za poprzednie miesiące), a ich wypłata do dnia 31 stycznia 2018 r.,

– w okresie od 1 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r., świadczenia przysługują od miesiąca złożenia wniosku tj. od grudnia 2017 r. bądź stycznia 2018 r., a ich wypłata  nastąpi do ostatniego dnia lutego 2018 roku.

Wnioski na zasiłki rodzinne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy przyjmowane będą również od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata nastąpi w zależności od okresu w jakim zostanie złożony wniosek wraz z dokumentami. I tak:

– jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2017 r. nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.;

jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia
1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r.
, ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień 2017 r., nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 r.,

– dla wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przyznanie oraz wypłata świadczeń za te miesiące nastąpi do końca lutego 2018 r.

Komunikat w sprawie zmian w świadczeniach dla rodzin.

 

W dniu 25 lipca 2017 roku prezydent podpisał ustawę o zmianach dla rodzin.

 

Najważniejsze zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – wprowadzone przez ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin z dnia 7 lipca 2017 r. to:

 

1.Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko

 

Ważne: Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (pojęcie to zdefiniowane jest w art. 2 pkt 13 ww. ustawy) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 

1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;

2) ojciec dziecka jest nieznany;

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka

i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5 ww. ustawy, w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy osoba samotnie wychowująca dziecko nie dostarczy, w ww. terminie, tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, potwierdzającego ustalenie na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego, ponieważ sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty, bieg terminu, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ww. ustawy, ulega zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5 ustawy.

W ww. sytuacji, świadczenie wychowawcze przysługuje:

 

1) od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od miesiąca, od którego rodzic został zobowiązany do zapłaty alimentów, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające

do świadczenia – w przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego,

 

2) od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia – w przypadku dostarczenia dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5.

 

Analogiczne regulacje dotyczyć będą ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka .

 

Powyższe regulacje będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r., prawa do zasiłku rodzinnego na okres rozpoczynający się 1 listopada 2017 r. oraz prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka od 1 listopada 2017 r.

 

  1. Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu

 

Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ustalania dochodu rodziny, które będą miały zastosowanie do przyznawania świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017 r., a także uzależnionych

od dochodu świadczeń rodzinnych, tj. zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2017 r. (nowe, opisane regulacje w tym zakresie, nie mają zastosowania do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka).

 

Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie

uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Nowe, opisane wyżej regulacje są zawarte w następujących przepisach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (i analogicznych regulacjach ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów):

 

Art. 7 ust. 3a: „Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło

lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.” (przepis dotyczy wyłączenia stosowania utraty i uzyskania dochodu w niektórych przypadkach).

 

Art. 18 ust. 5a: „W przypadku przyznania świadczenia wychowawczego po uwzględnieniu utraty dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, po upływie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu, ustalone prawo do świadczenia wychowawczego weryfikuje się z uwzględnieniem art. 7 ust. 3a. Przepisy art. 20 ust. 1 stosuje się.” (przepis dotyczy obowiązku weryfikacji świadczenia wychowawczego po upływie 3 miesięcy od dnia utraty dochodu).

 

Art. 25 ust. 2 pkt 1a:

„Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze uważa się świadczenie wychowawcze wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu –po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 3a:” (przepis dotyczy uzupełnienia katalogu nienależnie pobranych świadczeń o sytuacje związane z zastosowaniem przepisów o utracie i             uzyskaniu dochodu).”

 

  1. Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r. ulega zmianie definicja dochodu w zawarta w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do której odsyła definicja dochodu zawarta w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – zgodnie z jej nowym brzmieniem, dochodem jest m.in. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dochód z tego tytułu nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – pierwsze obwieszczenie zostanie wydane w terminie do 1 sierpnia 2017 r. Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

 

Ważne: Zgodnie z nowym brzmieniem art. 13 ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (i analogicznych regulacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów), do wniosku dołącza się odpowiednio zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

 

  1. a) formie opłacanego podatku,

 

  1. b) wysokości przychodu,

 

  1. c) stawce podatku,

 

  1. d) wysokości opłaconego podatku

 

– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

 

Ww. przepisy dotyczące ustalania dochodu z działalności opodatkowanej w formach ryczałtowych, będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017 r., oraz uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.

 

Ważne: Ustalenie, czy członek rodziny w roku „bazowym” osiągał dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (karta podatkowa lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) i tym samym, czy dotyczy go ww. procedura ustalania dochodu, dokonywane będzie w oparciu o deklarację wnioskodawcy zawartą we wniosku o dane świadczenie (w przypadku wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego –w pkt 7.2 przykładowego wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zamieszczonego na stronie internetowej MRPiPS).

 

  1. Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę

 

Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r., odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa, czyli wypełnia i podpisuje, osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a nie, jak dotychczas, członek rodziny, którego dotyczą dane zawarte
w danym oświadczeniu.

 

Dotyczy to także, składanych od dnia 1 sierpnia 2017 r. jeszcze na obecny okres zasiłkowy/świadczeniowy, w oparciu o dotychczasowy stan prawny obowiązujący do 31 lipca 2017 r., oświadczeń o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

 

  1. Nowe formularze wniosków

 

Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych
w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw: o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

Ważne: Powyższe dotyczy także wzorów wniosków i załączników składanych od dnia 1 sierpnia 2017 r. na obecny okres trwający do 30 września 2017 r. (w przypadku świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego) oraz trwający do 31 października 2017 r. (w przypadku świadczeń rodzinnych).

 

Żródło:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/komunikat-ws-zmian-w-swiadczeniach-dla-rodzin/

 

Nowe wzory wniosków można również na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/