Informacja o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 -2020

I N F O R M A C J A

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach od październiku 2016r. realizuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016. Od stycznia 2017r.  pomocą w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

 

  • 1 268,00 dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 028,00 zł  dla osoby w rodzinie.

 

Osoby korzystające ze wsparcia Programu będą mogły również wziąć udział w  ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego takich jak:

– warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych prezentujące różne możliwości wykorzystania różnorodnych grup artykułów spożywczych do przygotowywania wartościowych i zdrowych posiłków, w tym produktów dystrybuowanych w ramach POPŻ 2014-2020,

– warsztaty dietetyczne i dotyczących zdrowego żywienia, których celem jest utrwalenie wśród odbiorców zasad prawidłowego odżywiania się, zgodnego z potrzebami organizmu oraz ukształtowanie nawyków żywieniowych gwarantujących właściwy rozwój,

– warsztaty edukacji ekonomicznej, których celem jest przekazanie beneficjentom wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym produktów spożywczych z POPŻ 2014-2020 oraz korzystania z usług dostępnych na rynku finansowym,

– program edukacyjny z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawstwu żywności.

 

Osoby zainteresowane pomocą w formie artykułów żywnościowych proszone są o zgłaszanie się do pracowników GOPS- u w Kochanowicach w celu kwalifikowania do udziału w programie.

Ponadto podajemy harmonogram wydawania żywności w Gminie Kochanowice w roku 2017:

  • luty 2017 od 13 – 28
  • marzec 2017 od 8 – 31

Żywność wydawana będzie w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 10.00 do 14.00

Pomoc Żywnościowa 2014-2020