Informacja na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016

I N F O R M A C J A

 

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach od października 2016r. rozpocznie realizację pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.  Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771,00 zł  dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane pomocą w formie artykułów żywnościowych proszone są o zgłaszanie się do pracowników GOPS- u w Kochanowicach w celu kwalifikowania do udziału w programie.

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach ul.Lubliniecka 7
X/2016  od 12 – 28

XI/2016  od  9 – 30

XII/2016 od 12 – 30

Żywność wydawana będzie w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 10.00 do 14.00

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu instruktażowego, przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do pobrania za pomocą poniższego linku:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/