Informacja dotycząca nowego okresu zasiłkowego 2016/2017 dla świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że z  dniem:

 • 30 września 2016 roku kończy się okres na jaki zostały przyznane świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • 31 października 2016 roku kończy się okres na jaki zostały przyznane zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków, w okresie zasiłkowym 2015/2016.

Aktualnie trwa  przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
i dodatków do zasiłku oraz o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres zasiłkowy 2016/2017.

Od nowego okresu zasiłkowego tj. od dnia 1 listopada 2016 wzrastają kwoty zasiłku rodzinnego oraz niektóre dodatki:

 • wysokość zasiłku rodzinnego wynosić będzie miesięcznie:
 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia,

 

 • wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 • samotnego wychowywania dziecka 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

– 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

– 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia,

 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  – 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  – 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Kryterium dochodowe  uprawniające do korzystania ze świadczeń wynosi:

 • 674 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością 764 zł – dla zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku,
 • 725,00 zł na osobę w rodzinie – dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego.